Piąteczka #52

W środ­ku zna­jdziesz pięć fajnych linków. Jak chcesz to kliknij. Jak nie, to nie.

YAY! Kliknąłeś :) Zapraszam więc. Hop, hop — wskakuj dalej.

Zgon VHS

Pamię­tam doskonale dzień, w którym w moim domu pojaw­ił się pier­wszy pies. Rodz­ice wró­cili z Łodzi z niewielką tor­bą. Ściągnęli mnie z pod­wór­ka, mówiąc że mają niespodziankę. Odsuwa­jąc suwak tor­by, miałem nadzieję, że w środ­ku zna­jdę… kasetę wideo z bajka­mi Han­na-Bar­bera. Pies też mnie ucieszył (bo sporo zmienił w moim życiu), ale jed­nak trochę żałowałem, że tej kase­ty nie dostaliśmy.

Pamię­tam, że na jedne z wczes­nych urodzin dostałem od chrzest­nego na prze­gry­wanej kase­cie “Trans­form­er­sów”. Tą klasy­czną wer­sję z 1986 roku.

Pamię­tam, że przed rok­iem ’90, zan­im zdele­gal­i­zowano piract­wo, na miejskim tar­gowisku funkcjonowało coś, co uznać moż­na za wypoży­czal­nię kaset wideo. Pier­wszą taśmę kupowałeś, a po obe­jrze­niu mogłeś wymienić ją za friko na inną.

Dzię­ki temu sys­te­mowi wymi­any mogłem obe­jrzeć pier­wsze “Gwiezdne Wojny” z młodz­i­utkim Har­risonem For­dem, “E.T.” czy “Ram­bo”.

Pamię­tam, że na vhsa nagry­wałem trans­mi­towany w telewiz­ji pub­licznej wem­b­ley’ows­ki kon­cert w hołdzie Fred­diemu Mer­cury oraz kil­ka meczów All-Star czy finałów NBA. Mam na taśmie komu­nię i studniówkę…

Czy tęsknię za tym nośnikiem? Zde­cy­dowanie nie. Ale mimo wszys­tko mam do niego spory sen­ty­ment. A czemu ja o tym wszys­tkim tutaj? Bo w tym miesiącu z taśmy schodzi ostat­nia par­tia odt­warza­czy wideo.

Sprawdź tekst na Forbe­sie: [ KLIK KLIK KLIK ]

vhs

Opiniotwórcza Polska

Lubię długie feli­etony, ciekawe wywiady i gen­er­al­nie całą tą dzi­en­nikarską pisaninę.

Lubię czy­tać ludzi, którzy mają coś do powiedzenia. I robią to w przys­tęp­ny sposób, włada­jąc przy okazji lekkim piórem i dobrym stylem.

Przes­tałem zaglą­dać na więk­szość pol­s­kich por­tali. Głównie dlat­ego, że ich pier­wsze strony — w pogo­ni za klika­mi i potrze­bą zwięk­sza­nia licz­by odsłon dla pozyska­nia zarobku z reklam —  zamieniły się w śmiet­nisko. Czytel­nik szuka­ją­cy ciekawej lek­tu­ry musi przekopy­wać się przez cyc­ki, diety, piłkarskie trans­fery, filmy z kota­mi i porady par­entin­gowe. A klika­jąc w wybrany link okazu­je się w więk­szoś­ci przy­pad­ków, że był to jed­nak click bate i treś­ci w środ­ku jed­nak żad­nej nie ma…

Dlat­ego cieszy mnie, że wydaw­cy por­tali tworzą miejs­ca, gdzie najważniejsza jest treść. To ukłon w stronę czytel­ników poszuku­ją­cych. Miejs­ca, które nie tylko donoszą, ale zostaw­ia­ją mnie z pewny­mi prze­myśle­ni­a­mi po lekturze.

Takim miejscem od daw­na jest dla mnie week­endowa sekc­ja Gaze­ty. Takim miejscem będzie dla mnie otwor­zona właśnie przez Wirtu­al­ną Pol­skę dzi­ał Opinie.

Grze­gorz Wysoc­ki, szef nowej komór­ki, w tekś­cie otwier­a­ją­cym tak mówi o nowym projekcie:

Dla wszys­t­kich czytel­ników, którym wyda­je się, że media muszą wygod­nie umiejs­cow­ić się po jed­nej ze stron pol­sko-pol­skiej wojen­ki, że dzi­en­nikarze powin­ni nosić w kieszeni par­tyjne legi­t­y­mac­je oraz że rację bytu mają dzisi­aj wyłącznie media tożsamoś­ciowe, opowiada­jące się wyraźnie (czy­taj: łopa­to­log­icznie) po jed­nej ze stron poli­ty­cznego czy ide­owego sporu mamy bard­zo złe wiado­moś­ci. W WP Opini­ach zamierza­my udowad­ni­ać, że jakość i rzetel­ność oraz różnorod­ność i plu­ral­izm opinii nie są jedynie pusty­mi frazesami.

(…)

Będziemy pub­likować opinie osób z kom­plet­nie różnych światów i parafii – „lewaków” i „prawaków”, cen­trys­tów i apoli­ty­cznych, kon­ser­watys­tów i lib­er­ałów, wierzą­cych i ateistów, Łukasza Warzechy (znanego prze­ci­wni­ka jed­nośladów) i zapal­czy­wych cyk­listów. Roz­maw­iamy i będziemy roz­maw­iać z osoba­mi o najbardziej nawet odległych pro­fes­jach i spec­jal­iza­c­jach, odmi­en­nych poglą­dach, różnych spo­jrzeni­ach na Pol­skę, świat, kul­turę, gospo­darkę, religię czy historię.

Zapowia­da, że przeczy­tać tu będzie moż­na między inny­mi roz­mowy z taki­mi posta­ci­a­mi, jak Ter­likows­cy, Stuhrowie, Sta­siuk, Owsi­ak, Hołow­n­ia, Ziemkiewicz, Hugo-Bad­er, Springer czy Wajrak. Zapowia­da się więc miejsce, w którym każdy będzie miał miejsce do swo­jej wypowiedzi. W jaki sposób moderowanej? To się jeszcze okaże. Ja z pewnoś­cią będę zaglą­dał tam często.

Przeczy­taj cały tekst Wysock­iego: [ KLIK KLIK KLIK ]

wysocki

Pantone food

Pamięta­cie ludz­ki pan­tone, czyli kody­fikac­ja odcieni skóry według wzorni­ka kolorystycznego?

Lucia Lit­man, Amerykan­ka spec­jal­izu­ją­ca się w fotografii jedzenia tworzy podob­ny pro­jekt. Tylko poświę­cony — a jakże — żarciu.

Zobacz więcej: [ KLIK KLIK KLIK ]

litman

Nowojorskie metra stacje

Poz­na­j­cie Phili­pa Cop­polę. Rysown­i­ka, który od 1984 roku spędza każdą wol­ną chwilę na odwiedza­niu nowo­jors­kich stacji metra i prz­erysowywa­niu zas­tanych tam ści­en­nych orna­men­tów i napisów.

Jego celem jest zarchi­wiz­owanie każdego his­to­rycznego ele­men­tu każdej stacji na tere­nie całego mias­ta. Z początku sza­cow­ał, że zakończy ten pro­jekt w 2030 roku. Nie spodziewa się jed­nak zakończyć go przed 2040.

Wizyta w fabryce Wilsona

Jed­ną z moich wielu słaboś­ci (które dość skutecznie obnażam w kole­jnych odcinkach Piąteczek) jest podglą­danie pro­cesów pro­duk­cyjnych różnych przedmiotów.

Jeśli się Państ­wo jeszcze nie zori­en­towali — mam ogromne skrzy­wie­nie na punkcie ryt­mu, symetrii, i wiz­ual­nego porząd­ku. Dlat­ego moim najwięk­szym marze­niem jest zro­bi­e­nie kilku fot na taśmie pro­duk­cyjnej jakichś butelkowanych napo­jów. Albo papierosów. Jej, jak to musi pięknie wyglądać…

A dziś zaglą­damy razem do fab­ry­ki Wilsona i podglą­damy jak pow­sta­ją pił­ki do tenisa. Nie jest tu czys­to, nie jest ryt­micznie, ale przyz­nam szcz­erze, że byłem pod sporym wraże­niem, gdy okaza­ło się jak dużo czyn­ni­ka ludzkiego w tym pro­ce­sie. Wydawało­by się, że zwykła mała piłeczka…

Link o tyle ciekawy, że skła­da się z całkowicie pozbaw­ionego nar­racji mate­ri­ału fil­mowego oraz dość szczegółowo opisanego pro­ce­su w formie tekstowej.

Kliknij tutaj: [ KLIK KLIK KLIK ]

wilson