Piąteczka #31

Wspom­i­nałem już kiedyś, że nic mnie tak nie boli przy tworze­niu Piąteczek, jak pisanie tego wstęp­ni­a­ka? Wspom­i­nałem.

Więc żeby mieć już go z głowy, napiszę po pros­tu: smacznego.

CoverAwARTS 2015

Fajnie jest obser­wować rozwój pro­jek­tu, który stwor­zony został na potrze­by zamknię­cia pewnego eta­pu studiów. Kil­ka lat temu kole­ga z roku w ramach pra­cy licenc­jack­iej na Elek­tron­icznym Przetwarza­niu Infor­ma­cji stworzył pracę „Sztu­ka pro­jek­towa­nia okładek”. Chwilę później przek­sz­tał­ciła się ona w Okładki.net.

Ser­wis Stasz­ka Gruszczyńskiego to miejsce, które jest fan­tasty­czną skarb­nicą wiedzy z zakre­su muzy­cznego designu. Znaleźć tu moż­na dość pokaźną bazę opisów okładek oraz pro­file wybranych grafików.

W 2013 Stach wraz Mateuszem Kos­mą z Decy­be­li Diza­jnu powołali do życia plebis­cyt Cov­er­Awarts. To inic­jaty­wa, w ramach której inter­nau­cie wybier­ali naj­ciekawsze okład­ki płyt wydanych w ciągu kończącego się roku.

W tym roku odbyła się trze­cia edy­c­ja tegoż plebis­cy­tu. A dziś opub­likowano pier­wszą dziesiątkę. I na prawdę warto prześledz­ić całe zestaw­ie­nie, bo jest tam sporo fan­tasty­cznych prac.

Grat­u­lac­je dla Fori­na, który w zestaw­ie­niu 30 najlep­szych okładek wys­tępu­je sie­dem razy (!), w tym trzy razy w top10 oraz dla Sain­era, który w pier­wszej dziesiątce upla­sował się na miejs­cu 10 z “Blunt­ed Album” Metrowskiego oraz 4 z “Flower Eat Ani­mals” Galusa.

Więcej tu: [ KLIK KLIK KLIK ]

okladki-ca

Wybierz miejsce w kinie

Zdarzyło Ci się kiedyś, że zamaw­ia­jąc przez inter­net bile­ty do kina nie mogłeś się zde­cy­dować na wybór miejs­ca? Zazwyczaj wtedy pada wewnętrzne pytanie: “Jak będę widzieć ekran?”.

No więc, okazu­je się, że ktoś wpadł na pomysł, jak rozwiązać ten prob­lem. I stworzył symu­la­tor, który w swoich sys­temach on-line powin­ny zaim­ple­men­tować wszys­tkie kina świa­ta.

Wchodzisz na stronę, klikasz “Select yout seat” i wskazu­jesz miejsce. Dzię­ki temu możesz mniej więcej zasy­mu­lować, jak będziesz widzieć ekran. Raczej przy­datne.

Więcej tu: [ KLIK KLIK KLIK ]

kinoo

Opuszczone domy w Portugalii

Kil­ka tygod­ni temu wspom­i­nałem Wam o swo­jej miłoś­ci dla filmów Ander­sona. Pisałem wtedy, że uwiel­bi­am jego dbałość o szczegóły w kre­owa­niu fil­mowego świa­ta. I odsyłałem Was wów­czas do tum­blera przed­staw­ia­jącego foto­sy wnętrz z Kor­ei Północ­nej, które wyglą­dały jak kadry od Wesa.

Tym razem pole­cam selekcję zdjęć insta­gramow­icza sejkko, który doku­men­tu­jąc opuszc­zone dom­ki w Por­tu­galii ociera się o Ander­son­owską styl­istykę. Jest pięknie!

Zobacz więcej: [ KLIK KLIK KLIK ]
Sejkko na Ins­ta: [ klik klik ]

sejkko

Hiphopowa Alaska

Jakie mias­ta przy­chodzą Ci na myśl, gdy rzu­cam hasło: amerykańs­ki rap? Wiado­mo, że pier­wszy­mi strza­ła­mi będą Nowy Jork, L.A. czy Comp­ton. Ktoś pewnie dorzu­ci Filadelfię albo Detroit.

A gdy­by ktoś zapy­tał mnie o najm­niej oczy­wiste obszary US&A, to pewnie na pier­wszym miejs­cu była­by Alas­ka.

Kilku ziomeczków stamtąd też ma tego świado­mość. Ale choć warun­ki mają ciężkie, robią swo­je. I o nich poniżej krót­ki doku­ment.

Cieka­wost­ka:
film ten pow­stał we współpra­cy z plat­for­mą Shopi­fy, która wyt­warza rozwiąza­nia e‑commerce. Jed­nym z ich dwus­tu tysię­cy klien­tów jest pochodzą­cy z Alas­ki Travis Brady. To bit­mejk­er i właś­ci­ciel sklepu The Drum Bro­ker za pomocą którego pro­du­cen­ci mogą kupować różnego rodza­ju perkusyjne sam­ple. Wśród dostęp­nych pro­duk­tów są zestawy stwor­zone m.in. przez Hav­o­ca z Mobb Deepa czy Jacke One’a. Ter­az już wiesz.

Sztuka współcześnie

Żyje­my w cza­sach kul­tu­ry remik­su. Dawne dzieła trafi­a­jąc na warsz­tat współczes­nych artys­tów zysku­ją nowe znacze­nie. Stali czytel­ni­cy Piąteczek powin­ni już sku­mać, że lubu­ję się w tego typu znaleziskach. Wystar­czy przy­pom­nieć Sztukę Rymotwór­czą z odcin­ka numer 10 lub Kiszk­ilo­sz­ki z #29tki.

Dziś kolej na tum­blera Eisen­bernar­da. Gość głównie spec­jal­izu­je się w mashupowa­niu okładek mag­a­zynów z dzieła­mi sztu­ki. Ale zdarza mu się również wkom­ponowywać w nie znane logo­typy.

Zobacz więcej: [ KLIK KLIK KLIK ]

eisenbernard