Piąteczka #29

Categories piąteczka

Trady­c­ja to waż­na rzecz. Dla niek­tórych ponoć świę­ta.

Więc piątek, świątek — piąteczkowa piąteczka być powin­na. Więc jest. Smaczne­go.

O robieniu bitów. Znów

W his­torii muzyki było kilka maszyn, które trak­towane są za leg­en­darne, bo w pewnym momen­cie zre­wolucjoni­zowały pode­jś­cie do jej tworzenia. O Rolandzie TR-909 mówi się, że był dla tech­no i house’u tym, czym jego poprzed­nik (808) dla hip-hopu.

Jak już złapiesz bak­cy­la po obe­jrze­niu tego krótkiego doku­men­tu, to odpal webową wer­sję TR-909 i zmierz się z nim samemu:

Hop hop tutaj: [ KLIK KLIK KLIK ]

html-909

A jeśli potrze­bu­jesz lekcji ryt­miki lub chcesz zro­bić sobie kurs pod­staw bit­mejkingu, z pomocą może przyjść Melod­ics:

Ta aplikac­ja stwor­zona przez byłe­go CEO Ser­a­to pozwala zrozu­mieć pod­stawy i prze­jść kilka lekcji z dud­nienia w perkusyjne pady. Jeśli masz takowe na stanie to spoko i cieszę się razem z Tobą. Jeśli nie — nie lękaj się — moż­na stukać w klaw­iaturę.

Możesz zdobyć ją za friko. Wystar­czy, że pójdziesz sobie na ofic­jal­ną stronę aplikacji i pobierzesz ją, przy insta­lacji podasz adres email, na który przyjdzie odpowied­ni klucz. Po wprowadze­niu go do aplikacji jesteś gotów do akcji. Fajowo, co nie?

Idź tam i pobierz: [ KLIK KLIK KLIK ]

melodics

J.Cole udokumentowany

Lubię pro­dukc­je HBO. Zawdz­ięczam im między innymi “Rodz­inę Sopra­no”, “The Wire”, “News­room” i “Pakt”, a wy dodatkowo zawdz­ięcza­cie jeszcze “Grę o tron”.

Na początku sty­cz­nia w Stanach wyemi­tu­ją składa­ją­cy się z czterech odcinków seri­al doku­men­tal­ny o J.Cole’a drodze na szczyt. Tak się składa, że dwa pier­wsze epi­zody trafiły właśnie do sieci. Legal­nie, udostęp­nione przez stację za pomocą Vimeo.

Dzięki tym obra­zom zaglą­damy za scenę, podglą­damy artys­tę przed i po kon­cer­cie, towarzyszymy u w trasie oraz poz­na­je­my jego najbliższy­ch współpra­cown­ików. Prze­gapiłem to wcześniej, więc nie będę sil­ił się na opis fabuły. Ale nadro­bię z cieka­woś­cią.

https://vimeo.com/149018305

Zobacz drugi odcinek na kanale HBO: [ KLIK KLIK KLIK ]

Edit: Zdechło :( Został tylko trail­er:

https://vimeo.com/149288453

Trochę śniegu

Może nie zauważyliś­cie, ale kon­sek­went­nie unikam na blogu (i na fan­pe­jdżu zresztą też) tem­atów Świąt Boże­go Nar­o­dzenia. Pewnie nie zdradzę jakiegoś sekre­tu, jak napiszę, że za jak­iś czas wpad­nie tu kilka pod­sumowań roku 2015. Nie nastąpi to pewnie w najbliższy­ch dni­ach z proza­iczne­go powodu — poza zamkniętą w 90% listą pozy­cji, które w tymże się zna­jdą nie mam nic więcej. A pozy­cji całkiem sporo.

W każdym razie z racji tego, że pod­sumowań będzie dużo, to i przy­na­jm­niej tego wątku świąteczne­go chcę Wam zaoszczędz­ić.

Ale jeśli miałbym jakoś do nich naw­iązać, to tylko i wyłącznie do narzekań na brak śniegu. Więc przy­chodzę z odsieczą. Zrekom­pen­suj sobie tenże brak oglą­da­jąc jak­iś film snow­boar­d­owy. Dla przykładu — doku­ment o pochodzą­cym ze Szwa­j­carii Mar­io Kae­pel­lim.

Wtopa wszechświata

Więk­szość z Was słysza­ła zapewne o pomyłce w trak­cie ogłasza­nia wyników Miss Uni­verse.

Prowadzą­cy galę Steve Har­vey najpierw ogłosił, że główny tytuł zgar­nia reprezen­tan­tka Kolumbii. Po czym — już po jej uko­ronowa­niu — musi­ał zro­bić “o-oo, muszę przeprosić, zaszła pomyłka…”.

Choć Steve był egzeku­torem tej fatal­nej pomyłki, to jed­nak winę za nią ponosi… fatal­na architek­tu­ra infor­ma­cji na kar­cie z wynikami. Bo umówmy się, jeśli te najważniejsze kwest­ie przekazu­jesz w taki sposób, to sam pro­sisz się o prob­lem:

miss-univ

Wystar­czyło lekko przepro­jek­tować tą kartę, żeby uniknąć bla­mażu. Sug­estie na tem­at zmi­any tego designu przed­staw­iono na Dig­i­tal­Tutors i NextShark. I mam nadzieję, że orga­ni­za­torzy wszys­t­kich inny­ch konkursów na świecie wyciągną z tej lekcji cen­ne wnioski.

Zobacz tutaj: [ KLIK KLIK KLIK ] oraz [ KLIK KLIK KLIK ]

Animowane obrazy

Pamięta­cie jak jak­iś czas temu pisałem o fan­pe­jdżu “Sztuka Rymotwór­cza”, że to majster­sz­tyk? No więc… Jest lep­sza perełka.

KISZKILOSZKI

Nic lep­sze­go nie zna­jdziecie w najbliższym cza­sie. Serio.

Kaje­tan Obarski — bloger odpowiedzial­ny za Obszary.com, autor tek­stów dla Bad Taste, człowiek macza­ją­cy pal­ce w kilku inny­ch zaka­markach inter­ne­tu poczynił pro­jekt tak epicki, że zbier­ałem szczękę przez kilka min­ut.

Idź sobie na jego tum­blera i zobacz sekret­ne życie bohaterów klasy­czny­ch dzieł malars­kich.

Klikni­jże: [ KLIK KLIK KLIK ] oraz fejs­buk.

tumblr_nzwzb7ukL51uluhv2o1_400