Piąteczka #19

Trochę mam wraże­nie, że dzisiejsza Piątecz­ka pow­stała na kolanie. Choć mate­ri­ały zgro­madz­iłem już w poniedzi­ałek, to zupełnie nie miałem kiedy poszczegól­nych tem­atów rozwinąć.

Mam nadzieję, że biedy nie ma. Dziś o między­nar­o­dowej Hań­bie, fon­cie który z nieopła­conego pro­jek­tu prze­rodz­ił się w jeden z najpop­u­larniejszych obec­nie kro­jów pis­ma, dwóch prezkach z Inter­net Bety, nowej Natu i pewnej desko­rolkowej grze.

Międzynarodowa Hańba

Link o tytule “Takiej pro­mocji pol­skiej muzy­ki jeszcze nie było. Słynne amerykańskie radio wypuszcza filmy z naszy­mi zespoła­mi” krążył po moim Fejsie przez kil­ka dni. W końcu kliknąłem i… prze­tarłem oczy ze zdumienia.

Powo­dem zaskoczenia nie było to, że stac­ja radiowa KEXP z Seat­tle, podob­no znana świa­towa mar­ka jeśli chodzi o muzy­czną alter­naty­wę, zare­je­strowała kil­ka mate­ri­ałów na OFF Fes­ti­walu. I ter­az te mate­ri­ały odpala na swoim kanale pro­mu­jąc pol­ską muzykę. Nie chodz­iło też o to, że ta muzy­ka jest przyj­mowana z entuz­jazmem. Ani nawet nie o to, że nie znałem pro­mowanej w mate­ri­ale Hań­by i ich odkrycie stanow­iło nie lada przyjemność.
Otóż powo­dem zaskoczenia był fakt, że na bęb­nie gra mój znajomy.

Z Mateuszem poz­nal­iśmy się wirtu­al­nie na lokalnym tomas­zowskim forum i razem z grupą tamże poz­nanych zna­jomych prze­nieśliśmy kon­takt do świa­ta rzeczy­wis­tego. Wyp­il­iśmy morze trunk­ów mniej lub bardziej reprezen­taty­wnych, choć na pewno wyskokowych. Prze­gadal­iśmy wiele godzin o muzyce i innych pier­dołach. Zasad­nic­zo, dzi­wne to życie — bo choć razem mieszkamy w Krakowie, to kon­takt nam się zupełnie zatarł.

No więc wali sobie Dual w ten bęben i podśpiewu­ję drugim głosem. Co ciekawe na nim tomas­zows­ki ślad w tej zbun­towanej kapeli pod­wórkowej się nie kończy. Bo otóż wokalistą tejże Hań­by jest Andrzej Zaga­jew­s­ki. Czyli człowiek, który na lokalnej sce­nie wys­tępował jako przed­szko­lak. Różni­cy w wykony­wanych przez rówieśników tek­stach nie było — jed­ni śpiewali o pszczółkach, on o zbożu czy ziem­ni­akach. Z tą różnicą, że śpiewał numery w punkrock­owych aranżach. Do dziś Ziem­ni­a­ki są dla mnie jed­nym z naj­ciekawszych tomas­zows­kich pro­jek­tów muzycznych.

No więc Hań­ba gra super. Przy pier­wszym kon­tak­cie porów­nałem ją sobie z RUTĄ. I potem googlu­jąc ich okaza­ło się, że gry­wa­ją wspólne kon­cer­ty. Sporo w tym bun­tu, sporo szczeroś­ci. Krakusy 9 październi­ka będą mogli zobaczyć w Alchemii ich na żyw­ca. Za friko.

Hań­ba dla KEXP:

Ziem­ni­a­ki

oraz dzi­wne pro­jek­ty chłopaków z Tomas­zowa, czyli…

…Dual jako UnitraProdiż:

…Andrzej jako Ludwik:

Lato jest jak Helvetica. Albo Arial

Pisałem tu kiedyś, że jestem fanem typografii w miejskiej przestrzeni. Drob­na poprawka — jestem fanem po pros­tu dobrej typografii.

Wybor­cza ostat­nio opub­likowała roz­mowę z pro­jek­tan­tem Łukaszem Dziedz­icem, w której opowia­da o swoim najsłyn­niejszym dziecku — fon­cie Lato.

Spo­tyka­cie się z nim częs­to. Obec­nie jest jak Hel­veti­ca czy Ari­al kil­ka / kilka­naś­cie lat temu. Fresh, cool i trendy. Ale tak na prawdę — to po pros­tu dobrze skro­jona czcionka. Co ciekawe — dostęp­na jest pub­licznie (np. w ramach paki­etu fontów Google’a) tylko dlat­ego, że zlece­nio­daw­ca (czyli jeden z banków) po pros­tu nie zapłacił za zre­al­i­zowaną pracę.

Więcej tu: [ KLIK KLIK KLIK ]

Zrzut ekranu 2015-09-25 o 19.59.44

BETA razy dwa

Inter­net Beta będzie mi się pewnie odbi­jał czkawką jeszcze przez jak­iś czas. Ostat­nio podrzu­całem filmy z relac­ja­mi z wydarzenia, dzisi­aj odnoszę się do dwóch konkret­nych prelekcji.

Zgadzam się z Anią Miotk — moż­na narzekać, że z kon­fer­encji branżowych ciężko jest wynieść jakieś konkre­ty. Moż­na też starać się z kole­jnych prezen­tacji wyłuskać drob­ne hasła, odnośni­ki na później — frag­men­ty, które zain­spiru­ją do jakiegoś dal­szego zagłębia­nia tematu.

I taka była tegorocz­na Beta. Jed­ni inspirowali do poszuki­wań, inni skła­niali do głęb­szych przemyśleń.

Szy­mon Szym­czyk postaw­ił pytanie: czy social media czyni nas szczęśli­wszy­mi? Opowiadał o linczach, gnę­bi­e­niu i wys­taw­ia­n­iu się samemu pod ostrzał. O uchodź­cach i FOMO. Na przykładach ze świa­ta i z naszego pod­wór­ka. Bard­zo anal­i­ty­cznie i dobit­nie. A po kon­fer­encji zebrał to wszys­tko w postaci obsz­ernego pos­ta. Z wielo­ma odnośnika­mi na końcu. POLECAM!

Więcej tu: [ KLIK KLIK KLIK ]

prezentacja-825x510

Rahim Blak wys­tąpił z prezką pod tytułem “Must Learn”. I dla mnie to chy­ba jed­na z najważniejszych prezen­tacji tegorocznej konferencji.

Przyz­nam szcz­erze — przez dość dłu­gi czas pod­chodz­iłem do dzi­ałal­noś­ci Rahi­ma ze sporym dys­tansem. Człowiek, który trak­tował rozpoczę­cie dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej jako… pro­jekt artysty­czny. Ale jak­by nie patrzeć — nadal stoi na dwóch nogach, jego fir­ma nadal zna­j­du­je się na krakowskiej mapie inter­ak­ty­wnej. I dzię­ki tej prezen­tacji zrozu­mi­ałem czemu tak jest.

Rahim zadał sobie kiedyś jed­no zaje­biś­cie ważne pytanie: “czy chcesz wiedzieć coś o wszys­tkim czy wszys­tko o czymś”. Z pozoru pros­ta kwes­t­ia odpowied­nio zrozu­mi­ana potrafi zmienić całą grę. Dlaczego? Po odpowiedź odsyłam Was do wys­tąpi­enia. Warto.

Obe­jrz wideo: [ KLIK KLIK KLIK ]

11952711_739348639504874_900954316450711059_o

Piękna Natu

Islandia jest jed­nym z tych miejsc na Zie­mi, do których mam sto­sunek mieszany. Surowe kra­jo­brazy i bez­graniczne pustkowia mają w sobie coś hip­no­tyzu­jącego. Z drugiej strony — zamieniłbym się tam w sopel lodu. A za zim­nem nie przepadam…

Pię­kno tych dzi­kich przestrzeni udało się uch­wycić w klip­ie do “Królowej śniegu” — czwartego wideok­lipu i piątego singla pro­mu­jącego pochodzą­cy z zeszłego roku “Prąd”. Jest pięknie.

I nawet pro­dukt place­ment Cydru Lubel­skiego nie razi tak bardzo.

THPS5

Wokół serii gier Tony Hawk Pro Skater stworzyła się swego rodza­ju sub­kul­tura. Znam fanów abso­lut­nych tej gry, którzy z gra­mi są raczej na baki­er. Znam też takich, którzy na desko­rolce nie potrafią skleić żad­nego tricku. Znam też ludzi, których charak­teryzu­ją oba poprzed­nie stwierdzenia, a do dziś kole­jne poziomy THPS zamyka­ją na sto pro­cent z zasłonię­ty­mi ocza­mi (obec­ny!).

No więc — zbliża się pre­miera piątej częś­ci serii. Sprawdź­cie w kogo będzie moż­na się wcielić w tej edy­cji oraz jak pow­stawały same postaci.