Piąteczka #17

Categories piąteczka

Dobra, nie mogłem sobie odmówić…

Co praw­da, zapowiadałem, że nie będzie. Bo siedzę na Inter­net Becie w Rzes­zowie. No więc — niespodzianka taka, o.

Choć w dość skró­conej formie.

Quicksilver bankrutem?

Wczo­raj na ater­par­ty po pier­wszy dniu Inter­net Bety (na którym RYSY zagrały świet­ny choć krótki kon­cert) spotkałem kolegę z poprzed­niej pra­cy — Pawła Loed­la z VMLa, który pod­sunął mi poniższy tem­at.

Miałem tego linka już na short­liś­cie rzeczy, o których chci­ałem napisać w tym tygod­niu. No więc — jest.

Nigdy nie byłem nosi­cielem ani wyz­naw­cą Quick­sil­vera, ale szanu­ję i doce­ni­am spory wkład w rozwój sportów ekstremal­ny­ch leżą­cy­ch prak­ty­cznie na dwóch prze­ci­wny­ch biegu­nach (snow­board­ing i surf­ing). Zaskaku­jące jest, że marka z tak dużą ofer­tą lifestyle’ową przes­pała zmi­any na rynku odzieżowym, prze­gry­wa­jąc rywal­iza­cję z sieciówkami typu H&M.

Więcej do poczy­ta­nia tutaj: [ KLIK KLIK KLIK ]

…oraz dla osób sen­ty­men­tal­ny­ch dwa filmy. Niech się łezka krę­ci:

Słuchałem zanim stali się cool

Spo­ti­fy uru­chomiło usługę, która pozwala sprawdz­ić poziom swo­je­go muzy­czne­go hip­sterst­wa. Po sparowa­niu ser­wisu z kon­tem skanu­je archi­wum odsłuchany­ch utworów i pokazu­je, których artys­tów słuchałem zan­im odnieśli więk­szą pop­u­larność.

I tak okaza­ło się, że byłem w gronie pier­wsze­go pro­cen­ta użytkown­ików Spo­ti­fy, którzy słuchali Major Laz­era.

Sprawdź tu: [ KLIK KLIK KLIK ]

Zrzut ekranu 2015-09-09 o 18.47.15

Wycieczka po Dismaland

W odcinku #14 pisałem o tym, że Banksy otwiera na kilka tygod­ni park rozry­wki.

Dzisi­aj kilka mate­ri­ałów wideo z tego miejs­ca.

Ofic­jal­ny trail­er od artysty:

Mate­ri­ał CNNu:

Mate­ri­ał Chan­nel 4:

I vlog jakiegoś koleżki. Momen­tami czerst­wy, ale moż­na tu zobaczyć trochę więcej samego parku:

Historia rapu po raz szósty

Zas­tanaw­iałem się czy wrzu­cać, bo od wczo­raj pewnie już i tak wszyscy to widzieli. Po pros­tu to tu położę.
Stan­dar­d­owo Jim­my i Justin zro­bili to świet­nie, choć Fal­lon tym razem łapie dzi­wne zadyszki.

Stan­dar­d­owo więk­szą uwagę zwracam przy tej pro­dukcji na The Roots, którzy ograli to wszys­tko przepięknie. Jest Wu-Tang, Who­dini, Fresh Prince, Kendrick i Beast­ie Boys. Zac­nie.

https://www.youtube.com/watch?v=1omPNEVOIaM

Spóźniona końcówka lata

Dig­gi­nowy Olo Late żeg­na lato lub też wita jesień na swój sposób. Wprowadź się w week­endowy nas­trój.

 

Dj Late — End of sum­mer takeover — 06.09.2015 by Stu­dio 51.15 on Mix­cloud