Dziś mieliśmy kon­tyn­uować przy­godę z moimi muzy­cznymi kolegami. Ale tem­at jest mi tak bard­zo bliski, że mam ogrom­ne prob­le­my z wyborem tych pię­ciu najważniejszy­ch utworów. Nie lęka­j­cie się, wrócimy i do tego wątku.

Jak­iś czas temu zabrałem Was w podróż do Aus­tralii, co przyjęte zostało bard­zo optymisty­cznie. Kon­tynu­u­jąc zatem wątek geograficzny, dziś lec­imy na północ. I posłuchamy szwedzkiego rapu.

Continue Reading "Rewind #10: Szwecja"

Z każdej strony ataku­je mnie kult bycia fit.

Jak nie fejs­bukowi bie­gacze zdoby­wa­ją­cy kole­jne medale w mara­tonach albo cyk­liś­ci. co zro­bili kole­jne –dziesiąt kilo­metrów, to przy­na­jm­niej płask­ie brzuchy po siłowni albo komen­ciki na tem­at kole­jny­ch kilo­gramów pociśnię­ty­ch w martwym ciągu.

Nie zrozum­cie mnie źle. Ja to wszys­tko szanu­ję. I wszys­tkiego wam zaz­droszczę.
Cza­sem nawet mam ochotę przes­tać być grubasem z kanapy. Tylko najzwycza­jniej w świecie… mi się nie chce…

Continue Reading "Orbitrek czy rowerek?"

Dziesięć dni. Tyle zajęło Poke­mon Go, by zrów­nać się w iloś­ci akty­wny­ch użytkown­ików z Twit­terem.

Kilka dni temu zro­biłbym wielkie oczy, gdy­bym usłyszał, że ktoś musi roz­chodz­ić jajko. Dzisi­aj swo­bod­nie roz­maw­iam o rozstaw­ia­n­iu rozpy­lacza (lure mod­ule) i kadzideł (incense), żeby zwabić stworki, czy o ich trans­ferze i ewolu­owa­niu.

Zami­ast hej­tować i wyśmiewać się z kole­jny­ch inter­ne­towych doniesień o ludzi­ach zamieni­a­ją­cy­ch się, postanow­iłem sprawdz­ić o co tyle krzyku. I wsiąkłem.

Continue Reading "Dlaczego Pokemon Go opanowało świat?"

Reg­u­larny prysznic. Wiz­y­ty u fryz­jera. Pach­nące, upra­sowane ciuchy. Pielęg­nowany zarost. Półka z kos­me­tykami z asorty­mentem nieco liczniejszym niż poje­dynczy dezodor­ant. To abso­lut­ne pod­stawy codzi­en­nej higieny.

A kiedy ostat­ni raz zad­bałeś o swo­ją przestrzeń wirtu­al­ną?

Zadałem sobie to pytanie całkiem niedawno. I okaza­ło się, że jestem strasznym bru­dasem.

Continue Reading "Higiena na Facebooku"