My Name Is Aks

Najczęściej nieczytany blog w Polsce

Page 5 of 18

AdwebGate

Może nie jesteś­cie świadomi, ale od kilku­nastu dni w pol­skiej sieci obser­wować można najwięk­szą awarię firmy hostin­gowej. Blisko dwa tygod­nie temu ser­w­ery…

Nowości od RJD2 i Elhzi’a!

Sie­mano, witam. Na otwar­cie świeżutki numer z wokalem fenom­e­nal­nej Nonku Phiri. Zaprawdę powiadam Wam — zan­otu­j­cie na mankiecie jej per­son­a­lia, bo warto śledzić poczy­na­nia.…

Piąteczka #38

Z tygod­nia na tydzień, gdy piątek zbliża się coraz więk­szymi krokami, pojawia się u mnie poczu­cie spełnienia pewnego obow­iązku… Wywiązanie się z…

Muzyczny luty

Do muzy­cznych pod­sumowań miesiąca zabier­ałem się już kilka razy. Ukazało się pięć razy i stanowi jeden z najbardziej niereg­u­larnych cyk­lów…

Sztos Alert #20

Poniedzi­ałkowe Alerty to pier­wsza seria postów na tym blogu, którą udaje mi się pub­likować reg­u­larnie, bez ani jed­nej dzi­ury. Kon­sek­went­nie od…

Piąteczka #37

Stanąłem przed wyborem: nie wrzu­cać nic lub napisać krótko. Wybrałem bramkę numer dwa. Zapraszam.

Sztos Alert #19

Dzień dobry się z Wami w kole­jny poniedzi­ałek. Dziś zaczy­nam zremik­sowaną koop­er­acją Kwabsa z wokalistką Selah Sue. Następ­nie dość poła­many…

Piąteczka #36

Z lekkim pośl­izgiem, ale jeszcze przed końcem dnia. Wybacz­cie, że zmusiłem Was do czeka­nia. Ogłaszam początek week­endu. Można świę­tować. Zezwalam. Ale…

Sztos Alert #18

Chodzą słuchy, że nie do wszys­t­kich trafiła selekcja utworów w ostat­nich odcinku, a najwięcej zarzutów skierowanych było pod kątem Snowida. Trudno,…

Piąteczka #35

Dzień dobry się z Państ­wem w kole­jny piąteczek. Trzy tem­aty muzy­czne. Obsz­ernie o nowym klipie Ok Go, wyprawie charyz­maty­cznego reprezen­tanta grime’u…

Jim Dunloop: Żadne czary-mary

Jim czyli Tomek. Genialny pol­ski klaw­is­zowiec, o którego ist­nie­niu pewnie niewiele osób wie. Odkryłem go jakieś 10 lat temu dzięki wspól­nej…

Sztos Alert #17

Ciekaw jestem, jak Wam siądą dzisiejsze sztosy. Pier­wszy numer — bo Kevin Abstract mnie mocno intryguje. “Shots fired” na pozy­cji…

Piąteczka #34

Witam się z Państ­wem w kole­jny piątek. I bez zbęd­nych słów wstępu — zapraszam do najbardziej szanowanego przez Was cyklu,…

Schowaj popkorn: Spawn

Są takie filmy, których obe­jrze­nie od kilku lub kilku­nastu lat — z niez­nanych mi do końca powodów — odkładam na…

Sztos Alert #16

Szes­nasty poniedzi­ałek z rzędu witam się z Państ­wem w nowym tygod­niu, dostar­cza­jąc nową por­cję cieka­wostek. Otwieram najwięk­szym odkryciem ostat­nich dni…

#1Dziennie

Muszę Wam wyjawić pewną rzecz. Od około prawie dwóch miesięcy bierze­cie udział w pewnym ekspery­men­cie. Żeby nie było za wesoło powiem…

Piąteczka #33

Sty­czeń na blogu upłynął pod znakiem alfa­betów, sztosów i piąteczek. W najbliższych dni­ach wracam do trochę bardziej reg­u­larnego pisa­nia. I opowiem…

Sztos Alert #15

Poniedzi­ałkowe uszanowanko. Mocno nowocześnie, choć jest i akcent rapowy. A skoro już ściągnąłem Cię tu pod­stępem, to rzuć okiem na opub­likowane…

© 2016 My Name Is Aks. Theme by Anders Norén.