My Name Is Aks

Najczęściej nieczytany blog w Polsce

Page 5 of 19

Wyznaję miłość Alicji Keys

Tłu­macze­nie się z włas­nych tek­stów dla autora jest jak wyjaś­ni­anie pointy dow­cipu. Ale dochodzą do mnie słuchy, że niek­tórzy z Was…

Piąteczka #46

This post needs no intro­duc­tion. Ladies and gents. The Five is here!

Muzyczny kwiecień

Maj już na półmetku. Czyli już prawie na ukończe­niu. Więc pozwól­cie, że w wielkim skró­cie, ale jed­nak pod­sumuję kwiecień w…

Sztos Alert #31

Znowu dotarłem do ściany. Otarłem sobie o nią knyk­cie, posini­aczyłem czoło. Walę głową w mur i próbuję odblokować się na pisanie.…

Sztos Alert #30

Poniedzi­ałkowie uszanowanko. Po raz trzy­dzi­esty. Zaczy­namy Jame­sem Blake’iem, bo wyszedł nowy album. Potem wjeżdża Jumo, który łamie kark całkiem konkret­nie.…

Piąteczka #45

Sporo ciekawych mate­ri­ałów uzbier­ało się przez ostat­nie dwa tygod­nie piąteczkowej absencji. Ale już, już. Nadra­bi­amy zaległości. I obiecuję, że w…

Po prostu zacznij!

Pier­wszy raz o napisa­niu tego tek­stu pomyślałem pod koniec 2014. I szcz­erze przyz­nam, że na prawdę nie miałem ochoty go pisać……

Notatki z Mail My Day 2016

W ostat­nim cza­sie miałem okazję uczest­niczyć w czwartej edy­cji Mail My Day. Zarówno od strony orga­ni­za­cyjnej oraz jako uczest­nik. Ale dziś…

Zwięźle: Pauza

Ostat­nio mocno ociągam się z pub­likowaniem nowych tek­stów. I przyz­nać muszę, że źle mi z tym zanied­by­waniem Was. I dzisiaj Wam tę…

Sztos Alert #29

To trzeci tydzień z kolei, gdy w ciągu sied­miod­niowego cyklu pojawia się tylko jeden post. Czyli sztosy. Jeżeli macie ochotę dowiedzieć…

Jest tu jazz

W min­iony piątek po raz kole­jny zabrakło Piąteczki. A poniedzi­ałkowe Sztosy pojaw­iają się reg­u­larnie od 28 tygodni, sta­jąc się najdłużej pub­likowanym tutaj…

Sztos Alert #27

Powiem szcz­erze — dziś klucza nie ma żad­nego. Ta piątka nawet mi się nie klei w jeden spójny set. To…

Archiwalia i deskorolka

Czter­dzi­esty czwarty raz witam się z Państ­wem w piątek. Dzisiejsze zestaw­ie­nie zdomi­nowały dwa wątki — archi­walia i desko­rolka. Zobacz­cie zresztą sami.

Brawo Wy!

Poniższy tekst spon­sorowany jest przez pro­du­cen­tów lukru i wazeliny. Jeśli po pier­wszych dwóch akap­i­tach ode­jdzie Ci ochota na dal­szą lek­turę,…

Zwięźle: Czapka z głowy!

Tarzam się dziś w broka­cie i ociekam zaje­bis­toś­cią. A to wszys­tko dzięki Wam i życzeniom, które spły­wają od samego rana.

Sonar i DJ Shadow ze świeżymi singlami

Pozostałe trzy sztosy to również nowości. Zaczy­namy od nowego utworu DJ Shad­owa, który wkrótce wraca po pię­ciu lat­ach z kole­jnym albumem.…

Piąteczka #43

Bez owi­ja­nia w bawełnę napiszę, że jestem sza­le­nie zad­owolony z dzisiejszej selekcji. Bądź zatem i Ty. Smacznego.

List motywacyjny

Wynik ostat­nich wyborów mocno spo­lary­zował moje otocze­nie. Stoję z boku i przyglą­dam się temu wszys­tkiemu w umi­arkowanym mil­cze­niu. Czekam na infor­ma­cję,…

© 2016 My Name Is Aks. Theme by Anders Norén.