Oni to wszystko przewidzieli!

Categories prywata

Im więcej cza­su poświę­cam blo­gowi, tym mniej cza­su mam na śledze­nie bieżą­cych wiado­moś­ci.
Tak. Blo­gowanie jed­nak przynosi prof­i­ty.

Za chwilę dalszy ciąg programu…

Przez jak­iś czas próbowałem być na bieżą­co.

Ale im bardziej się angażowałem, tym bardziej przecier­ałem oczy ze zdzi­wienia. A potem zacząłem potykać się o frag­men­ty dość starego pro­gra­mu Woj­ciecha Man­na i Krzyszto­fa Mater­ny.

I po pros­tu nie mogę w to uwierzyć… Oni to wszys­tko przewidzieli. Bezbłęd­nie!

No, prze­cież sami sprawdź­cie… Obe­jrzyj te frag­men­ty i powiedz, że nie widzisz tego ostat­nio codzi­en­nie? Wyma­ga jakiegoś dodatkowego komen­tarza?