Muzyczny alfabet 2014

Categories podsumowanie

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L] [Ł — M] [N — O] [P — Q] [R — S] [T — U] [V — W] [X — Z]

extra

Pro­jekt mamoseli­towe­go Her­biego oraz Maćka Kaczyńskiego (per­sona ze stołeczne­go półświatka agencji reklam­owych, współau­tor moich ulu­biony­ch Zmemłany­ch, Fac­jacji i kilku inny­ch inter­ne­towych tworów / muzy­cznie — Przepraszam) oraz Adama Smereczyńskiego (również reprezen­tant wspom­ni­ane­go półświatka, również muzy­cznie związany z zespołem Przepraszam).

Extra to smut­ny, emocjon­al­ny pop zmęc­zony­ch pracą w kor­po­rac­jach (albo dla kor­po­racji) wypalony­ch trzy­dziesto­latków. Been there, done that. Kupu­ję to i z cieka­woś­cią czekam na więcej.

Swo­ją drogą — moc­no śmiechłem czy­ta­jąc ten bełkot.


flirtini

Napisałem tu dwa akapi­ty o Flir­tini. Kilka zdań, z których nie wynikało zupełnie nic, a były zapy­chacza­mi miejs­ca sugeru­ją­cymi, że mam coś w tym tema­cie do powiedzenia… Po ich lek­turze zaz­naczyłem całość i wcis­nąłem bek­spe­jsa.

Dlat­e­go bez zbęd­ne­go roz­wodzenia się na tem­at Men­tosa i Jedy­naka napiszę tylko: od pewne­go cza­su swo­ją dzi­ałal­noś­cią eduku­ją mnie jak poruszać się po świecie nowych bitów (zaz­naczę: mnie, czyli goś­cia, który kilka­naś­cie miesię­cy temu ustaw­iał na fejsiku awatar z napisem „again­st mod­ern hiphop”).

A syg­nowane przez Flir­tini dwie edy­c­je „Heart­breaks & Promis­es” są jak ele­men­tarz Fal­skiego — doskon­ałym podręcznikiem dla świeżaka staw­ia­jące­go pier­wsze kroki w nowej rzeczy­wis­toś­ci.

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L] [Ł — M] [N — O] [P — Q] [R — S] [T — U] [V — W] [X — Z]