Muzyczny alfabet 2014

Categories podsumowanie

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L] [Ł — M] [N — O] [P — Q] [R — S] [T — U] [V — W] [X — Z]

vazee

O moim sto­sunku do roz­gry­wany­ch w Krakowie didże­js­kich zawodów planu­ję napisać w osob­nym wątku (i mam nadzieję, że nastąpi to w niedalekiej przyszłoś­ci). Bazu­jąc na bard­zo zły­ch doświad­czeni­ach sprzed dziesię­ciu lat omi­jam finały IDA sze­rokim łukiem.

Od kilku sezonów oglą­da­jąc mate­ri­ały wideo z tego wydarzenia plu­ję sobie w brodę, że „znów nie byłem” i że „za rok już na bank wybiorę się, żeby zwery­fikować swo­je złe doświad­czenia”. W tym roku znów nie byłem.

I znowu mamy mis­trza świata w kat­e­gorii „Show”. Tym razem tytuł zgar­nął Dj VaZee. Sprawdź­cie tego sza­lone­go kota!


maceo

Z Maćkiem znal­iśmy się wirtu­al­nie. Był dużym sym­pa­tykiem Exform­ers. Dzięki niemu objęliśmy patronatem kilku świet­ny­ch imprez spod szyl­du War­soul (Black Milk, Hawthorne Head­hunters, Elec­tric Wire Hus­tle). Przy­go­tował świet­ne rekomen­dac­je w ramach cyk­lu „Nie prze­gap” (przepadły w czeluś­ci­ach inter­netów wraz z wygaśnię­ciem domeny exformers.com). Wspier­ał nas w wal­ce o tytuł blo­ga roku.

I choć wymie­nil­iśmy kilka serdeczny­ch wiado­moś­ci, nigdy nie uścis­nęliśmy sobie dłoni ani nie przy­bil­iśmy piątki. Zawsze miałem coś innego do robo­ty, gdy grał imprezę w Krakowie. Albo tak sobie przy­na­jm­niej wmaw­iałem.

Od zawsze byłem fanem Niewin­ny­ch Czar­o­dziejów. Dlat­e­go z wielką radoś­cią przyjąłem infor­ma­cję o tym, że Envee i Maceo ponown­ie zwar­li szeregi pod nazwą Pili­Palili. Czekałem z niecier­pli­woś­cią na ich kon­cert w Trójce.
Karolka relacjonowała mi wiec­zorem wywiad, które­go słuchała na żywo dzień przed tym wydarze­niem. Że niesamowicie się ich słucha.
W dniu kon­cer­tu w miejs­cu fejs­bukowych awatarów naszy­ch wspól­ny­ch zna­jomy­ch zaczęły pojaw­iać się czarne kwadraty. Maceo zmarł. Miał tęt­ni­aka, który pękł.

Nie chci­ałem żeby jakikol­wiek para­graf o Maćku, który się tu pojawi zabrzmi­ał pom­paty­cznie. Ale cieszę się, że nasze drogi skrzyżowały się (nawet jeśli tylko wirtu­al­nie).

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L] [Ł — M] [N — O] [P — Q] [R — S] [T — U] [V — W] [X — Z]