Muzyczny alfabet 2014

Categories podsumowanie

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L] [Ł — M] [N — O] [P — Q] [R — S] [T — U] [V — W] [X — Z]

raf

O pły­cie pisałem już w maju w ramach cyk­lu muzy­czny­ch pod­sumowań miesią­ca. Cyk­lu szum­nie rozpoczęte­go, miło przyjęte­go i uśmier­cone­go po czterech odcinkach.

Napisałem wtedy:

Album super spójny i bard­zo ener­gety­czny. Myślę, że nie zabraknie go w rocznym pod­sumowa­niu.

Zatem zaz­naczam jego obec­ność tutaj, a po więcej odsyłam do pos­tu „Muzy­czny maj”.


steve

Steve Nash razem z Funk­tionem (o którym wspom­i­nałem tutaj przy okazji pod­sumowa­nia imprezy urodzi­nowej z 2013) dwukrot­nie zgar­ni­ał tytuł mis­trza świata IDA w kat­e­gorii Show. Dzi­wnym nie jest, bo to co robią z klaw­isza­mi, kon­trol­erami, gramo­fon­ami i całym sprzętem którym się otacza­ją powodu­ją, że zbier­am szczękę z ziemi.

Z wyp­iekami na twarzy czy­tałem infor­ma­cję o pro­jek­cie Steve Nash & Turntable Orches­tra. Trochę dlat­e­go, że po poprzed­nim akapicie powin­niś­cie już wiedzieć, że to co pow­stało było zro­bione #NAJLEPIEJ. Ale przede wszys­tkim: bo to pro­jekt, na którym na pol­skiej sce­nie muzy­cznej czekałem od dobrych kilku lat.

Mniej więcej na początku YouTube’a trafiłem na wideo z próby podob­ne­go tworu — kilku turntab­listów gra­ją­cy­ch wspól­nie z kilku­nas­toosobową orkiestrą (smy­czki, wiolon­czele, trąbki i te sprawy). Nie jestem w stanie odgrze­bać tego w czeluś­ci­ach inter­netów, ale był to kole­jne przeła­manie bari­er. Po raz kole­jny ktoś pokazał mi, że w muzyce nie ma granic.

Finałowy kon­cert, w ramach które­go wys­tąpiła czołówka pol­skiego turntab­lis­mu (m.in. Haem, Funk­tion, Ben i Fal­con1) wraz z Toruńską Orkiestrą Sym­fon­iczną odbył się 13 grud­nia. Z relacji foto  i wideo wynika, że było to na prawdę wielkie przed­sięwz­ię­cie zakońc­zone sukce­sem.

Mam nadzieję, że kole­jne edy­c­je kon­cer­ty w ramach tego pro­jek­tu (a zostały takie zapowiedziane) odbędą się trochę bliżej. Bo jest to jed­no z tych wydarzeń, w których na bank warto uczest­niczyć.

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L] [Ł — M] [N — O] [P — Q] [R — S] [T — U] [V — W] [X — Z]