memento-fb

Dokładam wszel­kich starań, by nie wyko­rzysty­wać ponglisza na tute­jszym blogu, czyli stosować pol­skie nazwy angl­i­cyzmów zawsze tam, gdy jest to możli­we.

Prob­lem pojaw­ił się, gdy zabrałem się za spisy­wanie włas­nej… buck­et list. Zapy­tałem nawet na Fejs­buku w jaki sposób moż­na przetłu­maczyć ten zwrot i okaza­ło się, że nie ma prostej odpowiedzi. Wśród pojaw­ia­ją­cy­ch się sug­estii pojaw­iły się dwie naj­ciekawsze: lis­ta przedśmiert­na oraz memen­to todo. Pier­wsza jed­nak trochę odstrasza, w związku z czym swo­ją buck­et list (listę kubełkową? :)) postanow­iłem zaty­tuować tą drugą nazwą.

O samej idei napisałem w dedykowanym poś­cie, zatem odsyłam Cię, drogi czytel­niku, właśnie tam (KLIK KLIK KLIK).

A zatem, bez dodatkowej prezen­tacji, oto moje…

Memento ToDo, czyli lista przedśmiertna

 1. Zobaczyć Nowy Jork
 2. Pole­cieć szy­bow­cem
 3. Przy­wieźć winyl z co najm­niej 20 kra­jów
 4. Skoczyć z dachu sta­dionu
 5. Pojechać z tatą na ryby (link)
 6. Nauczyć się robić kick­fli­pa
 7. Nagrać utwór
 8. Odwiedz­ić Czarnobyl
 9. Zobaczyć pandę wielką
 10. Wydać książkę (w druku)
 11. Nauczyć się kaligraf­fi­ti
 12. Zro­bić sobie tat­u­aż
 13. Odwiedz­ić czyn­ny wulkan
 14. Poprowadz­ić rol­bę
 15. Nakarmić z ręki fiordy
 16. Pole­cieć balonem
 17. Ulepić naczynie z gliny
 18. Odd­ać krew
 19. Namalować obraz
 20. Wywołać kliszę w ciem­ni
 21. Pub­likować na blogu jeden post dzi­en­nie przez kole­jny­ch 12 miesię­cy
 22. Prze­jechać się trasą Col De Turini
 23. Zor­ga­ni­zować wys­tawę swoich zdjęć
 24. Zal­iczyć snor­kel­ing na rafie koralowej
 25. Zjeść robaka (link)
 26. Zdobyć medal w jakimś biegu
 27. Uru­chomić włas­ny biz­nes (z które­go będzie moż­na się utrzy­mać ;))
 28. Spróbować kuch­ni moleku­larnej
 29. Wyjechać na kon­cert do innego kra­ju
 30. Zobaczyć zorzę polarną
 31. Zal­iczyć urlop kam­perem
 32. Zobaczyć pracę Banksy’ego na żywo
 33. Wydłużyć dzień przez cały miesiąc (mniej niż 6 godz­in snu)
 34. Zaro­bić na giełdzie
 35. Zacząć medy­tować
 36. Zobaczyć mecz Knick­sów na żywo
 37. Zobaczyć mecz FC Barcelony na żywo
 38. Obstaw­ić zakład na wyś­ci­gach kon­ny­ch
 39. Spróbować roller­costera
 40. Odstaw­ić media społecznoś­ciowe na miesiąc
 41. Zejść z wagą poniżej 80 kilo­gramów i utrzy­mać to przez rok
 42. Wys­tąpić w filmie
 43. Zro­bić bud­kę dla ptaków
 44. Przesłuchać wszys­tkie pły­ty, które mam na półce
 45. Zjeść w co najm­niej 10 restau­rac­jach z gwiazd­ką Miche­lin
 46. Zjeść u Ramsey’a
 47. Zdobyć złotą odz­nakę latarnika
 48. Spróbować tai chi
 49. Zrozu­mieć kawę
 50. Kupić na aukcji płytę (“białe­go kruka”), której braku­je mi w kolekcji.
 51. Zal­iczyć w ciągu 12 miesię­cy ilość kon­certów równą swo­je­mu wiekowi ( link | link | link )
 52. Zjeść w “ślepej restau­racji”
 53. Gotować jed­no nowe danie codzi­en­nie przez cały miesiąc
 54. Wró­cić do snow­boar­du
 55. Wró­cić do gry w tenisa
 56. Zagrać płyn­nie na klaw­iszach wstęp do “Ros­es” Out­kas­tu
 57. Odwiedz­ić wszys­tkie 49 miast wojew­ódz­kich wg “stare­go” podzi­ału admin­is­tra­cyjne­go
 58. Zagrac w gol­fa (na polu gol­fowym ;))
 59. Zrozu­mieć wino
 60. Zobaczyć białe noce w Peters­bur­gu
 61. Wys­tąpić na sce­nie TEDx.
 • Anna Łow­c­zowska

  Z całą moją sym­pa­tią do autora, ciśnie mi się pytanie jaki jest sens zastępowa­nia zwro­tu buck­et list, zwrotem z “to do” to wciąż ang­iel­ski więc jakoś sen­su nie widzę? Lis­ta git, mogę pomóc przy wyda­niu książki ;)

  • mynameisaks

   Anna Łow­c­zowska — żeby być bardziej alter­naty­wnym ;)

   Zadałem kiedyś pytanie na fejsie — jak to tłu­maczyć po pol­sku (http://bit.ly/mementotodo). Najsen­sown­iejszą opcją była “Lis­ta przedśmiert­na”, ale ostate­cznie stanęło na innej propozy­cji.

 • jankraus

  13. Odwiedz­ić czyn­ny wulkan — Najbliższy jest chy­ba na Sycylii