Kwartał Festiwalu Kultury Żydowskiej

Categories prywata

Sercem tegoroczne­go Fes­ti­walu Kul­tu­ry Żydowskiej jest kwartał. To ide­al­ny przykład tego, jak zro­bić COŚ z niczego.

Miejsce to wyjątkowe, więc warto się tam wybrać zan­im zniknie z mapy Krakowa. A przy okazji zajrzyj­cie koniecznie do Gela­dy, by włas­noręcznie wykon­ać plakat z jed­nym z niezwykły­ch wzorów stwor­zony­ch przez Gelada Stu­dio spec­jal­nie z okazji tegorocznej edy­cji FKŻ.

Kwartał

Chwile mi zeszło, żeby zatry­bić czemu hasłem prze­wod­nim i głównym moty­wem tegoroczne­go FKŻ jest właśnie kwartał.

25 edy­c­ja fes­ti­walu. Jed­na czwarta ze stu. Kwartał.

Gdy już to sobie uzmysłow­iłem, wów­czas pomysł zaadap­towa­nia kawałka Kaz­imierza i stworzenia tam mias­ta w mieś­cie stał się zarówno oczy­wisty, jak i genial­ny. Kwartał jako dziel­ni­ca. Kumasz?

kwartal

Na trawniku tuż za starą syn­a­gogą pow­stała niezwykła, tym­cza­sowa insta­lac­ja składa­ją­ca się z trzech połąc­zony­ch wiatą paw­ilonów. Zamieni­a­jąc pustą do tej pory przestrzeń w tęt­niące życiem fes­ti­walowe cen­trum dowodzenia pełniące nie­zlic­zoną ilość funkcji.

Pier­wszy z paw­ilonów to czytel­nia, do której możesz przyjść, wybrać sobie intere­su­jącą Cię książkę lub album i zapaść się w lek­turę zaj­mu­jąc jeden ze sto­ją­cy­ch w okol­i­cy leżaków.

IMG_8520

Drugi mieś­ci Chederu, a w zasadzie plen­erową wer­sję tej kaw­iarni mieszczącej się nieopo­dal na uli­cy Józe­fa. Wspom­nę o jej stacjonarnej siedz­i­bie wspom­nę również później, przy okazji relacji z kon­cer­tu Oriego.

IMG_8556

Trze­ciemu paw­ilonowi poświę­cam cały kole­jny punkt.

Cen­tral­na część, za dnia będą­ca łącznikiem pomiędzy paw­ilon­ami, wiec­zo­rami zamienia się w scenę. Miałem tam okazję zobaczyć już dwa świet­ne kon­cer­ty MLDVA i But­ter­ing Trio, którym również poświęcę osob­ne posty w najbliższym cza­sie (a jeśli nie czy­tałeś moich fes­ti­walowych rekomen­dacji, to rzuć okiem tu).

Poza tym, na tere­nie kwartału swo­ją pracę na wiel­gach­nym papierze tworzy Dioz. Gdy skończy, całość zostanie pocię­ta na drob­ne częś­ci i roz­dana wszys­tkim chęt­nym. Mam nadzieję, że uda mi się oga­r­nąć frag­ment.

dioz

Moż­na tu również pograć w ping pon­ga, a w najbliższy­ch dni­ach zal­iczyć warsz­taty chodzenia po lin­ie, gry w zośkę, porzu­cać fris­bee czy pojeźdz­ić long­boar­d­ami (szczegóły tutaj).

Fun fact, czyli śmieszna anegdotka

Za tę wyjątkową kwartałową kon­strukcję odpowiada krakowskie biuro architek­ton­iczne Bud­Cud.

Ta nazwa obi­jała mi się o uszy już kilka razy, ale dopiero ter­az dowiedzi­ałem się kto stoi za tym pro­jek­tem. A połową Bud­Cudu jest Agata Woźniczka (czyli agat71), z którą wirtu­al­nie znamy się dobre 10 lat za sprawą niedzi­ała­jące­go już forum Dig­gin (PAMIĘTAMY [‘]).

Gelada

IMG_8559

Gelada to niezwykły punkt na mapie Tel Awi­wu. W odkry­tej na nowo dziel­ni­cy Noga, tuż obok por­tu w Jaffie, dzi­ała niewielkie stu­dio, będące galer­ią designu, sklepem z autorskimi T-shir­tami, pra­cown­ią graficzną i miejscem spotkań kreaty­wny­ch Izrael­czyków. Młodzi artyś­ci z Gela­dy, tworzą włas­ne pro­jek­ty T-shirtów, sito­drukowych plakatów, wymyślony­ch jako suweniry z różny­ch miejsc na świecie. Stu­dio Gelada prze­nieśliśmy na Kaz­imierz, do Kwartału FKŻ wraz z ich pro­jek­tem artysty­cznym Gola Tours (Dias­po­ra Revis­it­ed), stwor­zonym spec­jal­nie na 25. FKŻ.

Gola Tours to podróż po różny­ch kwartałach żydows­kich, wyrażona za pomocą grafik, zre­al­i­zowany­ch na koszulka­ch, tor­bach i ple­cakach. Codzi­en­nie, oprócz galerii, dzi­ałać będzie fes­ti­walowa pra­cow­n­ia sito­druku, w której razem z tel-awi­wskim studiem sito­druku HaMelacha będzie moż­na wykon­ać samodziel­nie autorskie nadruki..

Tyle słowem orga­ni­za­torów.

W trzec­im paw­ilonie może­cie zatem zro­bić fajny­ch kilka rzeczy.

Przede wszys­tkim kupić jedyne w swoim rodza­ju fes­ti­walowe tisz­er­ty. Na pier­wszy rzut oka 75 zło­ty­ch może odstraszyć, ale w necie łat­wo może­cie się zori­en­tować, że ich prace chodzą po 65 ojro, więc biorąc pod uwagę wyjątkowość i unikalność pro­jek­tów to cena jest adek­wat­na.

Po drugie może­cie zro­bić sobie fajne plakaty i to total­nie za friko. Warsz­tat rusza codzi­en­nie o 16 i trwa przez pełną godz­inę,

IMG_8525

A po trze­cie… może­cie zro­bić pamiątkowe zdję­cie z Tel Avivu. Gdy­byś­cie nie zdążyli do Tokio, to przy­na­jm­niej do albu­mu włoży­cie portret z piękną izrael­ską panoramą w tle.

10410566_385126165026906_2776064752377987662_n

Swoją drogą…

100% Jew­p­ster, Gola Tours i zło­ty niedźwiedź to sito­druki, resz­ta to wspom­ni­ane okazjon­al­ne grafiki, z którymi moż­na nabyć koszulki. Nie mogę się zde­cy­dować, która podoba mi się najbardziej… Pomoże­cie?
IMG_8571