Kim jest Krzysiek Gonciarz?

Categories internety

Chwilę temu opub­likowałem na blogu zdję­cia z krakowskiego spotka­nia z Krzyśkiem Gon­cia­rzem. Poczyniłem wów­czas założe­nie, że… wszyscy wiedzą kim jest Krzysiek Gon­cia­rz. Okaza­ło się ono myl­ne.

Dlat­e­go dziś chci­ałbym Wam pokazać na kilku przykładach za co cenię i lubię Krzy­cha. Chodź­cie dalej.

Kto zacz?

W wielkim skró­cie — Krzysiek Gon­cia­rz to mój kole­ga ze studiów. Ale przede wszys­tkim jest jed­nym z najpop­u­larniejszy­ch pol­s­kich vlogerów. Łącz­na liczba sub­skry­ben­tów śledzą­cy­ch prowad­zone przez niego kanały na jutubku przekroczyła już mil­ion.

Pier­wsze kroki przed kamerą staw­iał jako redak­tor prowadzą­cy tvgry.pl, gdzie przez kilka lat pra­cy nagrał setki pro­gramów. O ile recen­z­je i nowinki ze świata gier total­nie mnie nie intere­sowały, to z dużo więk­szym zain­tere­sowaniem śledz­iłem jego pier­wsze pry­wat­ne vlogi. Pier­wsze filmy na YouTubie zaczął pub­likować w 2011 i doty­czyły głównie rynku gier. Ale równole­gle zaczęły pojaw­iać się tem­aty podróżnicze z wypraw zagraniczny­ch — do Kor­ei, San Fran­cis­co czy Lizbony. Pol­u­biłem te mate­ri­ały za fajne kadry, alter­naty­wne atrakc­je (zami­ast główne punk­ty turysty­czne) i frag­men­ty poświę­cone lokalne­mu żar­ciu.

W połowie 2011 wys­tar­tował również z “Zapy­taj beczkę”. Był to for­mat kome­diowy, w którym w dość zabawny sposób odpowiadał na komen­tarze opub­likowane pod fil­mami. I to chy­ba od tego pro­gra­mu zaczęło pow­stawać coś, co moż­na nazwać społecznoś­cią Gon­cia­rza. Na kole­jne odcinki czekało coraz więcej ludzi. W pewnym momen­cie, gdy filmy zaczęły pojaw­iać się niereg­u­larnie, ludzie zaczęli zasypy­wać inter­net hasz­tagiem #KiedyZa­py­ta­jBeczkę. Wyko­rzysty­wanym zresztą do dzisi­aj. Z zabawny­ch aneg­dot — Krzysiek w jed­nym z odcinków opowiadał, jak odbier­ał paczkę od listonosza i po dopełnie­niu wszys­t­kich for­mal­noś­ci usłyszał od goś­cia pytanie… “Kiedy Zapy­taj Beczkę?” :)

Humorysty­czne pode­jś­cie, coraz więk­sza rozpoz­nawal­ność, oby­cie z kamerą i fachowy mon­taż spraw­iły, że do Gon­cia­rza zaczęły zgłaszać się kole­jne firmy w spraw­ie naw­iąza­nia współpra­cy. Jed­ną z pier­wszy­ch był kon­trakt z Orange. W jego ramach Krzysiek tworzył wideo recen­z­je tele­fonów, które pub­likowane były w ser­wisach tele­fonii komórkowej. Innym fajnym efek­tem tej współpra­cy była Mis­ja Orange Trav­el, w ramach której wraz z kilko­ma blogerami został wysłany na pod­bój kilku europe­js­kich miast. W każdym spędza­li jeden dzień, w każdym prze­wod­nikiem zostawał jeden z uczest­ników. W ramach tego pro­jek­tu gębę Krzyśka moż­na było zobaczyć też na bill­boar­d­ach w całej Polsce. A zaz­naczyć trze­ba, że w tam­tym cza­sie wyko­rzysty­wanie wiz­erunku twór­cy inter­ne­towe­go nie było chlebem powszed­nim w branży reklam­owej.

Z końcem 2012 Krzysiek odszedł z doty­chcza­sowej tvgry.pl i został peł­noeta­towym vlogerem. Swo­ją przy­godę rozpoczął od pro­jek­tu “Miesiąc bez inter­ne­tu”, w ramach które­go przez cały sty­czeń pub­likował filmy, w których pokazy­wał, że życie bez dostępu do sieci cza­sem bywa rados­ne, a cza­sem spraw­ia dużo prob­lemów.

Od tego cza­su pojaw­iały się kole­jne współprace komer­cyjne, kole­jne wyprawy zagraniczne, ale przede wszys­tkim — kole­jne lata to ciągły rozwój w tech­nice mon­tażu i wys­tępów przed kamerą.

W 2014 postanow­ił wyjechać na pięć tygod­ni do Jap­non­ii. Celem tej podróży było poz­nanie kra­ju nieco bliżej i przede wszys­tkim — tworze­nie ciekawe­go, unikalne­go kon­tentu na swój kanał jutubowy. Został na kole­jne dwa miesiące. Przyle­ci­ał do Pol­ski, by po chwili wró­cić do Kra­ju Kwit­nącej Wiśni na dłużej. Czy na stałe? Nie wiado­mo. Dziś prowadzi tam fir­mę oraz kilka pro­jek­tów wideo. Jed­nym z nich jest prowad­zony w języku ang­iel­skim kanał “The Uwa­ga Pies”, który real­izu­je wraz z Kasią Mecin­ski.

Drugim jest seria codzi­en­ny­ch vlogów. W ramach tego for­matu pokazu­je swo­ją codzi­en­ność w Japonii. I to właśnie ten mate­ri­ał w ostat­nim cza­sie przyniósł Gon­cia­r­zowi zawrot­ną pop­u­larność. Rozpoz­nawal­ność, której sam się nie spodziewał. Krzysiek właśnie przy­jechał do Pol­ski na dwa tygodnie.Na uli­cach zaczepi­a­ją go ludzie, żeby przy­bić piątkę czy zro­bić sobie zdjęcie.Na krakowskie spotkanie w auli Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego miejs­ca skończyły się dwie min­u­ty po uru­chomie­niu for­mu­la­rza zapisów. Na spotka­nia w stołecznym Teatrze 6.piętro przyszło pon­ad 1000 osób. Swo­ją drogą to spotkanie na krzyśkowym vlogu zapowiadał sam dyrek­tor teatru, czyli… Michał Żebrowski. I ja to wszys­tko bard­zo szanu­ję.

Ten biogram vlo­gowej dzi­ałal­noś­ci Krzyśka to telegraficzny skrót. Pom­inąłem tu wiele wątków, które warto byłoby rozwinąć. W niniejszym tekś­cie chci­ałem pokrótce pokazać Wam z kim mamy tu do czynienia. A najlepiej będzie to zro­bić na konkret­ny­ch przykładach. Więc kończę ten przy­długi wstęp i zapraszam do obe­jrzenia kilka ulu­biony­ch real­iza­cji Gon­cia. Zaczy­namy od najs­tarszy­ch, kończymy na najnowszy­ch. Tak, żebyś­cie mogli zobaczyć jak na przestrzeni czterech lat rozwinął się jego warsz­tat. Smaczne­go.

Ośmiornica w Korei

2011 i wyprawa do Kor­ei. Cytat z Krzy­cha: “Jaki może być lep­szy sposób na uczcze­nie set­ne­go fil­mu na jutubie, niż… zjedze­nie żywej ośmior­ni­cy

Wszys­tkie filmy z tego wyjaz­du: [ klik klik klik ]

Alcatraz

2012 i wyprawa do Stanów.

Zobacz resztę filmów: [ klik klik klik ]

Atrament na talerzu

Nadal 2012, wyjazd do Lizbony. Prak­ty­cznie cały mate­ri­ał przy­wieziony z tej wyprawy obra­ca się wokół tem­atów kuli­narny­ch.

Wszys­tkie filmy z z Por­tu­galii: [ klik klik klik ]

Miesiąc bez internetu

Rok 2013. Siód­my dzień bez inter­ne­tu. Krzysiek próbu­je kupić spec­jal­ną żarówkę, którą wyko­rzys­tu­je przy doświ­et­la­niu planu przy kręce­niu wideo.

Orange Travel w Barcelonie

2013. Oper­a­tor sieci tele­fon­icznej wysyła “ludzi inter­ne­tu” do Europy. Odcinek z Barcelony, w której rola prze­wod­nika przy­padła Gonciowi.

Kanciarz

W 2013 roku wciela się w postać Krzyszto­fa Kan­cia­rza. W ramach tego alter ego pub­liku­je filmy par­o­di­u­jące coach­ing biz­ne­sowy. Abso­lut­ny hit!

Poz­naj Akademię Pieniądza: [ klik klik klik ]

Świat ziemi

Z końcem 2013 ukazu­je się świet­nie wypro­dukowany film “Świat ziemi”. Styl­i­zowany na pro­gram pop­u­larno-naukowy z lat 90-tych odcinek porusza tem­at elek­trycznoś­ci. W rzeczy­wis­toś­ci jest to mate­ri­ał zre­al­i­zowany z PGE Pol­ską Grupą Ener­gety­czną.

Kilka miesię­cy później pojaw­ia się dru­ga część poświę­cona drukowi.

Polska daje radę

W 2014 Krzysiek wraz z Łukaszem Kona­tow­iczem prze­jechali Pol­skę wzdłuż i wsz­erz, rekomen­du­jąc mniej oczy­wis­te atrakc­je turysty­czne. Dużo ciekawych rzeczy dowiedzi­ałem się z tych filmów. I przyz­nam, że jest to chy­ba najbardziej ulu­biona seria podróżnicza w wyko­na­niu Krzy­cha.

Zobacz listę: [ klik klik klik ]

Spitsbergen

2014 i dru­ga świet­na seria podróżnicza — fenom­e­nal­ne filmy przy­wiezione ze Spits­ber­gen. Jeden z pier­wszy­ch tak dobrych tech­nicznie mate­ri­ałów w jego wyko­na­niu.

Wszys­tkie odcinki: [ klik klik klik ]

Co Japończycy wiedzą o Polsce?

Końcówka 2014 i pier­wsze mate­ri­ały z Japonii. Kole­jny przykłady na to, że mate­ri­ał spon­sorowany może być zro­biony fajnie, a nie musi koniecznie być cham­ską reklamą pro­duk­tu.

Więcej filmów: [ klik klik klik ]

Kawa z kupy

Początek 2015 i kole­j­na seria podróżnicza. Tym razem — wyprawa na Bali.

Wszys­tkie filmy tutaj: [ klik klik klik ]

Mowa nienawiści

2015. Wspom­i­nałem powyżej, że Zapy­taj Beczkę to for­mat kome­diowy… Ale Krzysiek dość częs­to wyko­rzys­tu­je go, by mówić o mądrych rzeczach. Odcinek #113 był chy­ba jedynym tak poważnym. A odniósł się w nim do hej­tu.

Uwaga Pies i małpy

W 2014 Krzysiek i Kasia uru­chomili The Uwa­ga Pies, kanał podróżniczy prowad­zony  w całoś­ci po ang­iel­sku.

Szczegól­nie lubię ich mate­ri­ał z 2016 z wyprawy na nar­ty. Gdzie przy okazji kąpali się w gorą­cy­ch źródłach. Razem z mał­pami.

Breaking Bad

W 2016 Krzysiek i Kasia wybrali się na wese­le zna­jomy­ch do Stanów. To był czas, gdy Gonciu real­i­zował już pro­jekt codzi­en­ny­ch vlogów, dlat­e­go na kanale YT nie ma dedykowanej playlisty z tego wyjaz­du, a jest to po pros­tu jeden z odcinków w ramach serii codzin­ny­ch pub­likacji.

U Know Me u Gonciarza

W 2016 ekipa U Know Me w składzie Rysy z Justyną Święs, Hat­ti Vat­ti, Lady Katee i ojciec założy­ciel Fat Groh wybrali się na mini tour po Japonii. I przyz­nam szcz­erze, że… trochę mi zro­biło się przykro po obe­jrze­niu tego odcinka :) Jak tylko dowiedzi­ałem się, że jadą — skon­tak­towałem Krzyśka z ekipą Rys i dałem im znać, że fajnie by było, jak­by ich drogi się skrzyżowały.

Wątek Aksia jak zwyk­le przeszedł bez echa, a jak widać, między obiema ekipami zaiskrzyło. Od tego cza­su zało­gan­ci UKM dość częs­to pojaw­ia­ją się jako tło muzy­czne dai­ly vlogów, a kilka dni temu Sonar (czyli nowy pro­jekt Sonar Soula, 1/2 Rys) na imprezie orga­ni­zowanej przez Krzy­cha świę­tował pre­mierę swo­jej pły­ty.

No hard feel­ings. Cieszę się, że po raz kole­jny udało mi się połączyć ze sobą fajny­ch ludzi.

Sztuka składania historii

Jestem wielkim fanem tego pro­jek­tu. W 2016 Krzysiek naw­iązał współpracę z Intelem, w ramach której zre­al­i­zował kilka przepiękny­ch filmów o tem­atyce motywa­cyjnej. Filmy pojaw­iały się już w ramach piąteczkowych Piąteczek, ale warte są ponownej wzmi­anki.

Przy okazji tej serii Krzysiek odkrył całe swo­je zaplecze. Opub­likował bard­zo ważny dla każde­go twór­cy wideo film, w którym pokazu­je jakim sprzętem nagry­wa swo­je mate­ri­ały.

Kraków robi falę

Krzysiek przy­jechał do Pol­ski na kilka­naś­cie dni. Odwiedz­ił między innymi Kraków, Warsza­wę, Poz­nań. W każdym miejs­cu oczy­wiś­cie tworzy nowe filmy. Szczegól­nie spodobał mi się odcinek stołeczny, po którym zan­otowałem sobie kilka miejsc do odwiedzenia.

Ale kończymy odcinkiem z krakowskiego spotka­nia. Tego, z które­go pub­likowałem zdję­cia. A udostęp­ni­am właśnie ten, bo w 6:50 gdzieś tam moż­na zobaczyć moją gębę sto­jącą w kole­jce po zdję­cie ;)

Podsumowując

Po spisa­niu tych kilku słów i wybra­niu tych kilku­nas­tu filmów dziś już wiem jak odpowiem, gdy kole­jny raz ktoś zada pytanie “kim jest Krzysiek Gon­cia­rz”.

To najbardziej wszech­stron­ny pol­ski twór­ca inter­ne­towe­go wideo.

I patrząc na to, jak bard­zo rozwinął się tech­nicznie w ciągu ostat­nich kilku lat, z niecier­pli­woś­cią czekam co przyniosą kole­jne miesiące.

 • Mumi­nosław

  aha

 • Fajny post. Ostat­nio w pra­cy koledze mówiłem, że byłem w teatrze na spotka­niu z jutu­berem. On się mnie później zapy­tał kto to jest ten Gon­cia­rz i co on robi. Jako, że nie jestem mar­ketingow­cem to nawet nie umi­ałem kolegi zachę­cić, żeby cho­ci­aż jeden jego film obe­jrzał. Ter­az mogę mu przesłać mu link do tego posta, może cho­ci­aż go przeczy­ta i coś Gon­cia­rza obe­jrzy.

 • B. Kupa­jczyk

  To nie to, że się czepi­am, naprawdę. Ale…
  Masz literówkę w ostat­nim słowie aka­pitu o Hej­cie.
  Ale cały artykuł spoko =]

 • Mal­colm Graves

  Krzysia oglą­dam niemalże od początku jego dzi­ałal­noś­ci na yt. Wtedy jeszcze byłem w tehbazie a dziś już dawno jestem po defekach kucown­iczy­ch tzn stu­di­ach infor­maty­czny­ch.. ale ten czas leci chech. Krzysia cenię za lev­ack­ie poglądy i dobry humor. Podob­no lurku­je karachan krop­ka org (kliknij w krop­kę wykrzynika). W sum­ie gdy­by Krzyś był gejem, mógłbym śmi­ało napisać: “ruchałbym”. I to z powodów czys­to intelek­tu­al­no-duchowych. Nie żeby był brzy­d­ki ale ehh. No dobra nie pogrąża­jąc się — on woli Kasię ;_;

 • Krzysztof Szenk

  Już kilka razy dostawałem pyta­nia “kto to ten Gocia­rz?” i nie byłem w stanie jakoś sen­sown­ie w miare krótko tego ująć. Szczegól­nie ciężko wytłu­maczyć to rodz­i­com w śred­nim wieku nie mają­cym poję­cia o internecie. A ter­az trafił się twój artykuł (?) i wszys­tko sta­je sie prost­sze :)

 • Pingback: Coś się chyba ruszyło... - My Name Is Aks()

 • Pingback: Bombs over Aleppo - My Name Is Aks()

 • Pingback: Podsumowanie #1Dziennie - My Name Is Aks()