Interaktywny alfabet 2015

Categories biznesy

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L]
[M — N] [O — P] [Q — R] [S — T] [U — V] [W — X] [Y — Z]

M jak My Name Is Aks

To był chy­ba najlep­szy rok dla tute­jsze­go blo­ga.

W 2k15 napisałem 113 spośród 209 wszys­t­kich postów na tym blogu. W samym grud­niu pow­stało niemal tyle samo tek­stów co przez pier­wsze pół roku.

Pod­woiłem statystyki odwiedz­in. Kilka tek­stów przekroczyło 50 lajeczków, co cieszy niezwyk­le. #DopalaczeToGówno nawet doczekały się kilku pochleb­ny­ch opinii. I kilku hejterów.

Ruszyłem z dwoma reg­u­larnymi cyk­lami. I zarówno Piąteczki, jak i poniedzi­ałkowe Sztosy spotkały się z pochleb­nymi opini­ami.

Nadal piszę dla wąskiego grona przy­jaciół. Ale z miesią­ca na miesiąc to grono się pow­ięk­sza.

I ja to szanu­ję.

A jeśli jeszcze nie lubisz blo­gowe­go fan­pe­jdża, to czyńże to czym prędzej!

mnia-fp


 

N jak “Najgorszy sort Polaków”

Z końcem roku Koszulkowo pokaza­ło dlaczego jest najlepiej robią­cym real-time mar­ket­ing e-com­mercem w Polsce. I zarazem odczuli to dość boleśnie na włas­nej skórze.

A wszys­tko za sprawą jed­ne­go wzoru. A w zasadzie jed­ne­go zwro­tu wypowiedziane­go przez (jak to ujął Górek w jed­nym z postów) najlep­sze­go copy­writ­era IVRP.

Jeszcze tego samego dnia wzór wylą­dował w sklepie. I zamówienia posy­pały się law­inowo. W ciągu jed­ne­go dnia zre­al­i­zowali 1/3 planu sprzedażowe­go ustalone­go na cały grudzień. Na który prog­nozy i tak są wyższe niż na inne miesiące.

Nieste­ty wszys­tko to zdażyło się właśnie w grud­niu. Miesiącu prezen­tów gwiazd­kowych. Okre­sie, który usta­la wiary­god­ność sprzedaw­cy inter­ne­towe­go. Niedostar­cze­nie przesyłki w określonym ter­minie oznaczać może gniew, żal i ból dupy niejed­ne­go klien­ta. I z racji zwięk­szony­ch zamówień od Polaków gorsze­go sor­tu moce prze­r­obowe (mimo pra­cy na 3 zmi­any) ekipy Koszulkowa moc­no się zmniejszyły.

Wart odno­towa­nia jest fakt, że Michał na bieżą­co pub­likował „raport z pola walki”, pisząc otwar­cie i wprost: możli­we, że nie dowieziemy zadeklarowany­ch ter­minów. Nie zaz­droszczę grud­niowej gorączki, ale jak zwyk­le szanu­ję jakość obsługi klien­ta.

Całą sytu­ację Michał Górecki opisał na swoim blogu: [ KLIK KLIK KLIK ]

12322575_10153843196944470_6992162770784164565_o

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L]
[M — N] [O — P] [Q — R] [S — T] [U — V] [W — X] [Y — Z]