Interaktywny alfabet 2015

Categories biznesy

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L]
[M — N] [O — P] [Q — R] [S — T] [U — V] [W — X] [Y — Z]

W jak Wiedźmin 3

Cztery mil­iony sprzedany­ch kopii w ciągu dwóch tygod­ni. Sześć mil­ionów w ciągu sześ­ciu tygod­ni.

Z opub­likowane­go chwilę po pre­mierze rapor­tu finan­sowe­go CD Pro­jekt wynika, że zysk oper­a­cyjny pro­du­cen­ta wzrósł w ciągu roku o… niemal 5700 pro­cent…

Jest to sztosem i czyni z CDP ambasado­ra pol­skiej branży tech­no­log­icznej na świecie. Mają też zasługi w krzewie­niu pol­skiej kul­tu­ry za granicą, bo wraz z pre­mierą gry książka „Ostat­nie życze­nie” Sap­kowskiego wylą­dowała na liś­cie best­sellerów NYTime­sa.

W mar­cu 2016 zaprezen­towana zostanie nowa wiz­ja przyszłoś­ci CD Pro­jek­tu. Ciekaw jestem jaki kierunek obiorą.


 

X jak branża XXX przeanalizowana przez Sotrendera

Sotren­der — twór­ca narzędzia do anal­izy obec­noś­ci marki w medi­ach społecznoś­ciowych stworzył wspól­ne badanie z Porn­hubem czyli takim jutubem z fil­mami dla dorosły­ch.

Napisałem o tym już raz, więc poz­woli­cie że się zacy­tu­ję:

Do oglą­da­nia porno­li nikt się prze­cież nie przyz­na.

Ale sporo osób – przy­na­jm­niej tych związany­ch z branżą kreaty­wną – powin­no wiedzieć jak dobry mar­ket­ing oga­r­nia Porn­hub. No i Sotren­der – jeden z pol­s­kich lid­erów w obszarze anal­i­tyki social mediów – przy­go­tował we współpra­cy z nimi anal­izę porno w medi­ach społecznoś­ciowych.

Dzięki temu dowiecie się, które aktorki są najpop­u­larniejsze na Fejsie i Twit­terze, o kon­tencie który pub­liku­ją czy o poglą­dach poli­ty­czny­ch osób intere­su­ją­cy­ch się pornografią (i tu chy­ba najwięk­sze zaskocze­nie… a może i nie?).

Klikaj tutaj: [ KLIK KLIK KLIK ]

NTAP_logo_single_title

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L]
[M — N] [O — P] [Q — R] [S — T] [U — V] [W — X] [Y — Z]