Policzyłem. Wszys­tko bard­zo dokład­nie.

Wszys­tkie roz­mowy, esemesy i wiado­moś­ci przesłane wszelkimi możli­wymi kanałami komu­nikacji. Policzyłem dziś to wszys­tko bard­zo dokład­nie i wyszło mi, że przede mną jeszcze jakieś 5400 lat w zdrow­iu, szczęś­ciu, pomyśl­noś­ci, luk­susie…

Continue Reading "5400 lat"

Nasze przy­gody z różnymi bankami przewi­ja­ją się tu co jak­iś czas. Był już tem­at awarii Alior Synca, kilka miesię­cy później opisy­wałem prob­le­my z Pol­Bankiem.  W zeszłym roku mieliśmy ubaw z bankiem T-Mobile, bo wysłali kartę z nazwiskiem panieńskim Karolki. Trzy lata po ślu­bie.

W tym roku z Mil­le­ni­um jest już nieco mniej zabawnie. Bo kar­ta została wysłana “w kos­mos”. I o tym dziś. W trzech aktach.

Continue Reading "Sayonara Millenium Bank"

Krzysiek Gon­cia­rz i Kasia Mecin­ski przy­jechali na kilka dni do Pol­ski. W trak­cie poby­tu, poza kręce­niem dai­ly vlogów, odby­wa­ją ser­ię spotkań z widza­mi.

Jed­no z takowych odbyło się w auli Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego.

Byłem, słuchałem, piątki przy­biłem i trochę mate­ri­ału przyniosłem. Więc ter­az chy­ba powinienem napisać: ZOBACZ ZDJĘCIA.

Continue Reading "Gonciarz w Krakowie"