W tym tygod­niu miałem tu małą posuchę. Trochę ze wzglę­du na spadek weny, trochę — na brak cza­su. W szki­cach zaczęły pow­stawać dwa tek­sty zain­spirowane wydarzeni­am i roz­mowami min­iony­ch dni, ale muszą poczekać na lep­szy moment. Tek­st o dzi­urze w SlideShare nie przyjął się jakoś wyjątkowo dobrze, co daje mi trochę do myśle­nia w tema­cie treś­ci, które chce­cie tu czy­tać.

W każdym razie tydzień się kończy, więc wypadałoby go pod­sumować. Lec­imy.

Continue Reading "Podsumowanie tygodnia #3: 19–25 / 11"