Czarne lus­tro” to jeden z tych seri­ali, które trze­ba obe­jrzeć koniecznie. Nie wszys­tkim przy­pad­nie do gus­tu, ale z pewnoś­cią każde­mu zapad­nie w pamię­ci.

Zbliża­ją­cy się trze­ci sezon seri­alu jest dobrym momentem, by nadro­bić zaległoś­ci z dwoma poprzed­nimi. Choćby po to, by wyro­bić sobie opinię na tem­at potenc­jal­ny­ch różnic.

Continue Reading "Podaj popkorn: nadchodzi nowy “Black Mirror”"

Osad­zona w lat­ach siedemdziesią­ty­ch his­to­ria kilku czarnoskórych kumpli, którzy pokochali miłoś­cią najszcz­er­szą raczku­jącą i jeszcze nie zamkniętą w żad­ny­ch szty­wny­ch definic­jach kul­turę hiphopową to rzecz, na którą czekałem ślin­iąc się niemiłosiernie.

Czy coś mogło pójść nie tak?

Uwa­ga: będą spoil­ery. Delikat­ne. Ale jed­nak będą.

Continue Reading "Podaj popkorn: The Get Down"

Są takie filmy, których obe­jrze­nie od kilku lub kilku­nas­tu lat — z niez­nany­ch mi do koń­ca powodów — odkładam na później. Ostat­nio zacząłem nadra­bi­ać te zaległoś­ci.

W niek­tórych przy­pad­kach mam do siebie żal, że sięgnąłem po nie tak późno. A w inny­ch… mam do siebie żal, że w ogóle po nie sięgnąłem.

Continue Reading "Schowaj popkorn: Spawn"

W min­iony poniedzi­ałek w Sali Obrad Urzę­du Mias­ta Krakowa odbyła się debata na tem­at potrze­by street artu w Grodzie Kraka. Uczest­niczyli w niej przed­staw­iciele władz mias­ta oraz zaproszeni goś­cie — reprezen­tan­ci Łodzi, Gdańska, Warsza­wy i Katow­ic, czyli miast, w których z sukce­sami sztukę uliczną udało się wkom­ponować w miejską przestrzeń.

Całe wydarze­nie było dra­matem w trzech aktach. Taka pięk­na katas­tro­fa.
I tak też postaram się je zrelacjonować.

Continue Reading "Czy Kraków potrzebuje murali? Relacja z debaty"

Było na pol­skim rynku wydawniczym kilka tytułów, które próbowały wyz­naczać nowe trendy w kul­turze: Machi­na, Hiro, Aktivist…

W formie drukowanej przetr­wał tylko ten ostat­ni. I to właśnie jego autorzy stworzyli Noc­ne Marki, które stały się marką samą w sobie. Odby­wa­jące się od pon­ad dekady coroczne pod­sumowanie najważniejszy­ch wydarzeń w sferze kul­tu­ry i rozry­wki.

W tym roku czytel­ni­cy i inter­nau­ci mogą wybrać artys­tę, wydarze­nie oraz miejsce roku. Oto moje typy.

Continue Reading "Jak głosowałem na Nocne Marki"

Dziś jest dzień, w którym wkracza­my w przyszłość. Dokład­nie do dnia dzisiejsze­go Mar­ty McFly przeniósł się w cza­sie. Nie zas­tał samo wiążą­cy­ch się butów, ani lata­ją­cy­ch samo­chodów, a hov­er­board zna­j­du­je się w fazie pro­to­ty­pu.

Ale z pewnoś­cią pow­ital­iśmy go god­nie. Bo od rana w medi­ach społecznoś­ciowych trwa gorączka na punkcie “Back to the future”. A z Fejs­buka widzę, że czeka nas też trochę mate­ri­ałów w medi­ach trady­cyjny­ch.

A ja dziś odgrze­bu­ję kilka muzy­czny­ch obrazków, w których pojaw­ia się leg­en­darny pojazd z “Powro­tu do przyszłoś­ci” — DeLore­an.

Continue Reading "DeLorean w klipach muzycznych"

Część z Was podob­no zaglą­da tu głównie — lub wyłącznie — dla muzyki.

Zatem, Wy którzy jesteś­cie tymi właśnie, macie nowy “cykl”. Stan­dar­d­owo — bez żad­nej konkret­nej obiet­ni­cy reg­u­larnoś­ci. Tym razem — bez komen­tarza.

Ot, po pros­tu — ostat­nio znalezione dźwięki. Najnowsze i te starsze. To, co aktu­al­nie odt­warzam częś­ciej niż trzy razy. Bard­zo subiek­ty­wnie i bez żad­ne­go konkret­ne­go uza­sad­nienia.

A żeby trzy­mać się pewnej kon­wencji — wnętrze każde­go posta składać się będzie z utworów pię­ciu.

Smaczne­go.

Continue Reading "Sztos Alert #1"

Taco. (…) Taco. (…) Taco Hem­ing­way.

Taco. Taco. Taco. Taco. Taco

Taco. Taco. Taco. Taco. Taco. Taco. Taco. Taco. Taco. Taco. Taco. Taco. Taco. Taco. Taco. Taco. Taco. Taco. Taco. Taco. Taco. Taco. Taco. Taco. Taco. Taco. Taco. Taco. Taco. Taco. Taco. Taco. Taco. Taco. Taco. Taco.

Continue Reading "Taco"