aks

Rewind #26

Sporo cza­su spędz­iłem kiedyś na eksplorowa­niu przepast­nych zasobów inter­ne­tu pod kątem mashupowych nowinek.

Każ­do­ra­zowo, gdy trafi­ały do mojego seta, parki­et wybuchał. I chy­ba pora wró­cić do tego zwycza­ju.

Czy­taj więcej »Rewind #26

Sztos Alert #58

Miłość do U Know Me Records pod­kreślałem tutaj wielokrot­nie. Groh i Buszk­ers cele­bru­ją właśnie małe świę­to, bo opub­likowane niecałe dwa tygod­nie temu “Nor­mal Bias LP” jest ich pięćdziesią­tym wydawnictwem.

Z tej okazji w dzisiejszych Sztosach zna­jdziecie moje ulu­bione nowin­ki, które miały pre­mierę w ciągu ostat­nich dwu­nas­tu miesię­cy. Lec­imy?

Czy­taj więcej »Sztos Alert #58

Degustacje Groszków: Brukselka w czekoladzie

Kil­ka chwil temu trafiłem na link, którego zawartość miała mnie odstraszyć. A w środ­ku znalazłem przys­mak, który musi­ałem przetestować.

Ów link zaw­ier­ał przykłady przys­maków na hal­loween. Takich, który­mi częs­tu­jesz den­er­wu­jące Cię dzieci­a­ki. Wśród nich winogrona zaw­inięte w papier­ki po schoko-bon­sach, cebulę imi­tu­jącą jabłko w czeko­ladzie i pralin­ki kryjące w środ­ku… bruk­selkę. (zobacz tutaj)

Czy­taj więcej »Degus­tac­je Groszków: Bruk­sel­ka w czeko­ladzie

Rewind #24: drugie życie

Dzisiejszą klam­rą spina­jącą pięć zupełnie różnorod­nych utworów jest… drugie życie. Bo każdy z nich pojaw­ił się wcześniej w innej wer­sji.

Więc jeśli chcesz zrozu­mieć, to zapraszam do lek­tu­ry. A jeśli po pros­tu masz ochotę posłuchać muzy­ki, to przewiń sobie do koń­ca. Tak czy inaczej — smacznego.

Czy­taj więcej »Rewind #24: drugie życie